دسترسی به انرژی نامحدود برای ساکنان کره زمین از زمان انقلاب صنعتی تبدیل به یک رویا شده است؛ رویایی که می‌تواند عطش نامحدود صنایع به انرژی را برطرف کند. امروزه بخش بزرگی از انرژی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی و شکافت هسته‌ای به دست می‌آید؛ منابع سوخت‌های فسیلی محدود است و استخراج و سوزاندن این سوخت‌ها […]