اگر تاکنون آهنرباهایی قوی را به دست گرفته و تلاش کرده باشید که دو قطب همنام را به هم نزدیک کنید، ممکن است از اتفاقی که می‌افتد تعجب کرده باشید. می‌دانیم که این همان نیروی مغناطیسی مشهور است؛ اما موضوع عجیبی در این میان وجود دارد. چه چیزی بین دو قطب قرار گرفته است که […]

انسان و بسیاری از موجودات دیگر از زبان برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. انسان اولیه به صورت محدودی از زبان استفاده می‌کرد، اما بعد از هزاران سال تکامل و توسعه انسان توانسته است به ساختار نسبتا پیچیده‌ای از زبان برسد و بتواند افکار و احساسات خود را در قالب کلمات به دیگران انتقال دهد. پشت […]